اطلاع یابی و پژوهش

مشاوره اطلاعاتی و پژوهشی با هدف تسهیل، تسریع و بهبود فرایند فعالیت های پژوهشی از نخستین سالهای تاسیس کتابخانه به صورت مصاحبه مرجع در بخش مرجع توسط خانم اسلامی اجرا می شد.کتابداران و متخصصان علم اطلاعات تلاش دارند با بهره گیری از دانش و تجربه خود به مشاوره با مراجعان پرداخته و نیازهای اطلاعاتی آنان را شناسایی کنند . در واقع تلاش آنها ایجاد ارتباط میان نیازهای اطلاعاتی و منابع دانش می باشد_ نقشی که به لحاظ تاریخی در حوزه تسلط آنها می باشد_. این امر باعث صرفه جویی در وقت و ارائه اطلاعات مرتبط به کاربران میشود. مسئول هماهنگ کننده خدمات مشاوره پژوهشی خانم (تمجید،کمالی، نوربخش؟؟؟؟ توسط خانم دکتر نعمتی تعیین گردد.) می باشد.