خدمات تحویل مدرک

یکی از خدمات مهم کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی تهیه اصل مدرک مورد نیاز استفاده کنندگان از جمله مقالات علمی می باشد. بدین منظور اقدامات خاصی مورد استفاده قرار می گیرد تا این خدمت هم به نحو مطلوب و کارآمد و هم به گونه ای از لحاظ اقتصادی ارزانتر انجام شود. در این راستا، خدمات تحویل مدرک یکی از روشهای فراهم آوری مقالات مورد نیاز کاربران می باشد. کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز جهت رفاه حال اعضای هیات علمی، محققین، مدرسین، و دانشجویان در نظر دارد با رعایت قوانین و مقررات این خدمت را انجام دهد.

این خدمات صرفاً جهت تهیه مقالات علمی و کتابهای الکترونیک و پایان نامه های الکترونیک ارائه می گردد و استفاده کنندگان از این خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه، محققین دارای پروژه یا طرح های تحقیقاتی مصوب دانشگاه و دانشجویان دانشگاه می باشند. مراجعین غیر عضو با پرداخت تعرفه می توانند از این امکانات استفاده نمایند.

نحوه دریافت مقالات از طریق خدمات تحویل مدرک :

لطفا قبل از ارسال درخواست خود، مقاله مورد نظر را از طریق پایگاههای موجود در سایت کتابخانه مرکزی centcentlib.iums.ac.ir  و یا موتورهای جستجوی علمی مانند گوگل اسکولار جستجو نمایید.

 در صورتیکه مقاله مورد نظر شما در هیچ یک از پایگاههای مورد نظر یافت نشد، با بخش مرجع مجازی تماس بگیرید.