کتابخانه مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه(س)

وب سایت: http://libcrtfatima.iums.ac.ir/

استفاده کنندگان:

گروه اول: اعضای هیات علمی شاغل ، اعضای هیات علمی باز نشسته.

گروه دوم: دانشجویان دستیاری فوق تخصصی.

گروه سوم: کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و طرحی.

تبصره: مراجعه کنندگان خارج از مرکز فقط با موافقت ریاست یا مدیریت مرکز و ارائه کارت شناسایی معتبر اجازه استفاده از امکانات کتابخانه را دارند.

 

قوانین، دستورالعمل و راهنما
شرایط عضویت:

ارائه‌ی یک قطعه عکس

ارائه‌ی آخرین حکم کارگزینی

پر کردن فرم عضویت کتابخانه

اعتبار عضویت:

برای اعضا و کارکنان شاغل در بیمارستان تا زمان پایان خدمت.

برای اعضا هیات علمی باز نشسته تا دو سال.

شرایط امانت:

تا سه عنوان کتاب و حداکثر به مدت ۱۴روز.

تبصره۱:مدت امانت کتاب ها بنا به تشخیص سرپرست کتابخانه ممکن است تقلیل یابد. 

 تبصره٢:تمدید امانت کتاب، در صورتی که متقاضی دیگری نداشته باشد تا حداکثر بار توسط شخص امانت گیرنده صورت می‌گیرد.

ضوابط مربوط به تاخیر در تحویل منابع امانت گرفته شده:

در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت نشود:

حسابداری بیمارستان طبق دستور صادره از سوی ریاست بیمارستان و مصوبه شورای گروه آموزشی نسبت به کسر قیمت خرید کتاب یا کتاب های به امانت برده شده از پرکیس ماهانه امانت گیرنده اقدام خواهد نمود.

عواید حاصل از دیرکرد صرف خرید کتاب برای کتابخانه می شود.

ضوابط مربوط به مفقود و یا ناقص شدن کتاب‌ها:

در صورتی که کتاب به امانت گرفته شده مفقود و یا اوراقی از آن بریده و یا به هر صورتی کتاب غیر قابل استفاده شود، باید عین کتاب یا آخرین چاپ آن حداکثر در طول یک ماه خریداری و تحویل کتابخانه گردد.

در صورتی که کتاب نایاب باشد و یا به هر دلیل امکان تهیه آن وجود نداشته باشد، امانت گیرنده موظف به جبران خسارت می‌باشد.

منابعی که برای استفاده در بیرون از کتابخانه به امانت داده نمی‌شوند:

الف: کتاب‌های مرجع و کتاب‌هایی نظیر فرهنگ‌ها، دایرﺓ المعارف‌ها و کتاب‌های پر مراجعه.

ب: مجلات، پایان نامه‌ها و منابع مشابه.

ج: مواد غیر چاپی 

تبصره۱: نسخه کپی مواد الکترونیکی در صورت نبودن منع قانونی قابل امانت می‌باشد.

تبصره۲: تهیه زیراکس و یا نسخه مکرر از منابع مورد درخواست ماده ۷  با رعایت مقررات بلا مانع است.

 تسویه حساب:

اعضاﺀ و پرسنلی که منتقل، باز نشسته، باز خرید و یا به ماموریت بیش از ٣ ماه اعزام می‌شوند و یا به هر دلیل خدمت آن‌ها خاتمه داده می‌شود باید با کتابخانه تسویه کنند.