دانشکده علوم توانبخشی

نیروی انسانی:

نام ونام خانوادگی: علی کرمی

  ali622karami@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: خانم عبدی

  Abdi1386@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: خانم مهدی فر

 fmah.mahdifar@gmail.com

 

نام و نام خانوادگی: خانم حاجی حسین خباز

 f.khabaz@gmail.com