دانشکده پزشکی

 

نیروی انسانی:

نام و نام خانوادگی : فرزانه دینی

 forteir@yahoo.com

 

نام و نام خانوادگی :کبری صادقی

sadeghikobra@yahoo.com