معرفی پرسنل

 

دفتر ریاست

سرکار خانم دکتر لیلا نعمتی انارکی

سمت: مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۸۰۱

۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۹۳

پست الکترونیک: Nematianaraki.l@iums.ac.ir

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم آذر اسلامی

سمت: معاون کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۳

۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۹۳

 ****************************************************************************

جناب آقای حسین کامکار

سمت: مسئول پایش و ارزیابی عملکرد و فرایندهای کتابخانه ای دانشگاه

////    : مدیر پورتال کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۳

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم مهندس ماه خانم یوسفی

سمت: کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

تلفن:  ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۶

 

 

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم رقیه بنایی

سمت: مسئول دفتر ریاست

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۸۰۱

۰۲۱۸۸۶۲۲۵۸۵

فکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۵۹۳

 

گروه اطلاع رسانی پزشکی

سرکار خانم سمیه تمجید

سمت: سرپرست گروه اطلاع رسانی پزشکی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

 

 

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم کبری مشایخ

سمت: متصدی سالن بانوان

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۶۰۱

 

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم لیلا عبدالهی

سمت: کارشناس سالن تحصیلات تکمیلی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۱

****************************************************************************

سرکار خانم لاله فروتن راد

سمت: کارشناس مرکز اسناد و کتب نفیس

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۱

 

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم محبوبه کمالی

سمت: کارشناس مرجع مجازی

تلفن:  ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۱

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم عاطفه نظری بابلی

سمت: کارشناس سمعی و بصری

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۱

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم موذن باشی

سمت:  متصدی سالن مطالعه عمومی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۱

****************************************************************************

 

جناب آقای احمد محمودی پورسخلوئی

سمت: کارشناس تالار کتاب و نشریات و پایان نامه ها

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۳۰۳

 

****************************************************************************

جناب آقای علی رضا عاشوری فوشازدهی

سمت: متصدی تالار کتب

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

 

****************************************************************************

 

جناب آقای ابراهیم عیسی پور شیخعلی کلایه

سمت: متصدی سالن نشریات فارسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم سیده حوا حسینی سالکده

سمت: کارشناس تالار کتب و نشریات فارسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم محبوبه شعبانی

سمت: کارشناس آموزش

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

 

****************************************************************************

سرکار خانم صدیقه سعلبی فر

سمت: کارشناس مرکز مشاوره و کتاب درمانی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۷۰۱

 

گروه خدمات فنی و بازنمایی اطلاعات

سرکار خانم مریم رحمتی تاش

سمت: سرپرست گروه خدمات فنی و بازنمایی اطلاعات

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶

۰۲۱۵۵۶۲۲۷۵۲

 

****************************************************************************

سرکار خانم لیلا بهادری

سمت: کارشناس فراهم آوری و فهرستنویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۶

۰۲۱۸۸۶۲۲۶۹۳

 

****************************************************************************

سرکار خانم مهر انگیز پاشاپوربدر

سمت: کارشناس فراهم آوری و فهرستنویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۵

 

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم تاج خانم یوسفی

سمت: متصدی فراهم آوری و فهرستنویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۲

 

****************************************************************************

 

سرکار خانم سارا میرزا عبداله

سمت: کارشناس نمایه سازی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶

 

****************************************************************************

سرکار خانم مینا منظم

سمت: متصدی امور آماده سازی و فهرستنویسی

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۶

 

 

گروه علم سنجی و انتشارات

سرکار خانم زهرا فرجی

سمت: سرپرست گروه علم سنجی و انتشارات

تلفن:   ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۲

پست الکترونیک: faraji.z@iums.ac.ir

****************************************************************************

سر کار خانم مریم السادات رزمگیر

سمت: ادمین سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی

تلفن:  ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۲

پست الکترونیک: razmgir.m@iums.ac.ir

****************************************************************************

سر کار خانم محبوبه شعبانی

سمت: ادمین سامانه  انتشارات دانشگاه  ( مداد)

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۱

پست الکترونیک: shabani.m@kar.iums.ac.ir

 

****************************************************************************

سر کار خانم مینا نظری

سمت: کارشناس انتشارات

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۶

****************************************************************************

سر کار خانم پروین قاسمی اول

سمت: کارشناس کتاب

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۵۰۶

****************************************************************************

سر کار خانم پونه خطیریان

سمت: کارشناس نشریات

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۴۰۴

     ****************************************************************************

سر کار خانم لیلا عبد الهی

سمت: کارشناس نشریات

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۲۰۶

پست الکترونیک: abdolahi.l@kar.iums.ac.ir

****************************************************************************

سر کار خانم لاله فروتن راد

سمت: کارشناس سامانه تشویق مقالات

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۲۵۳۰

پست الکترونیک: forotan.l@kar.iums.ac.ir

****************************************************************************

سرکار خانم زهرا بهنیا

سمت: کارشناس برگزاری کارگاه های پژوهشی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۰۰۳

****************************************************************************

سر کار خانم مرضیه خادم شریف

سمت: مدیر اجرایی مجله جمهوری اسلامی ایران

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۲

پست الکترونیک: sharif.m@iums.ac.ir

****************************************************************************

سر کار خانم شکیلا محفوظی

سمت: کارشناس مجله رازی

تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۵۱۰۱

پست الکترونیک: mahfozi.sh@iums.ac.ir