سالن‌های کتابخانه

برنامه هفتگی سالن‌های کتابخانه مرکزی
روز
ماه
تاریخ
سالن کنفرانس
(طبقه هشتم)
سالن پذیرایی
(همکف)
سالن آمفی تئاتر
(همکف)
سالن آموزش
(طبقه چهارم)
شنبه دی ۲۲ کارگاه آموزشی سامانه جامع بازرسی

۳۰/۸- ۱۳

 

————————

کارگاه آموزشی  دیتامینیگ

۱۱-۸

کار آفرینی ۱۵-۱۷

 

————————

یکشنبه دی ۲۳ کارگاه مدیریت مالی در سازمانهای مردم نهاد و موسسات خیریه

۱۷-۸

معاونت اجتماعی

کارگاه مدیریت مالی در سازمانهای مردم نهاد و موسسات خیریه

۱۷-۸

معاونت اجتماعی

کارگاه آموزشی  دیتامینیگ

۱۱-۸

 

————————

دوشنبه دی ۲۴ کارگاه مدیریت مالی در سازمانهای مردم نهاد و موسسات خیریه

۱۷-۸

معاونت اجتماعی

کارگاه مدیریت مالی در سازمانهای مردم نهاد و موسسات خیریه

۱۷-۸

معاونت اجتماعی

کارگاه آموزشی  دیتامینیگ

۱۱-۸

 

————————

سه شنبه دی ۲۵ معاونت بهداشتی وزارت بهداشت

۱۹-۷

معاونت بهداشتی وزارت بهداشت

۱۹-۷

کارگاه آموزشی  دیتامینیگ

۱۱-۸

 

————————

چهارشنبه دی ۲۶ معاونت بهداشتی وزارت بهداشت

۱۹-۷

معاونت بهداشتی وزارت بهداشت

۱۹-۷

کارگاه آموزشی  دیتامینیگ

۱۱-۸

شاخصهای  علم سنجی

۱۰-۸