کارگاه ها و همایش ها

دریافت محتوای آموزشی کارگاه ها:

عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس محتوای آموزشی
Power Point ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ خانم دکتر عمرانی Workshop power point
تشکیل شبکه علم سنجی (آشنایی با سامانه نوپا) ۱۳۹۷/۲/۴ خانم زهرا فرجی تشکیل شبکه علم سنجی (آشنایی با سامانه نوپا)
آشنایی با سامانه علم سنجی ۱۳۹۷/۲/۱۹ خانم ها رزمگیر و وصال آزاد آشنایی با سامانه علم سنجی
ایجاد حساب کاربری Google Scholar ۱۳۹۷/۲/۳۰ خانم عبدالهی ایجاد حساب کاربری Google Scholar
آشنایی با شناسه های آکادمیک سامانه علم سنجی ۱۳۹۷/۳/۵ خانم رزمگیر آشنایی با شناسه های آکادمیک سامانه علم سنجی
ProQuest ۱۳۹۷/۳/۷ خانم کمالی ProQuest Platform
کارگاه آشنایی با محصولات Elsevier (ClinicalKey) ۱۳۹۷/۳/۸ و ۱۳۹۷/۳/۲۱ آقای اعظمی کارگاه آشنایی با محصولات Elsevier (ClinicalKey)
کارگاه آشنایی با محصولات Elsevier (ClinicalKey) ۱۳۹۷/۳/۳۱ خانم بهروزیان کارگاه آشنایی با محصولات Elsevier (ClinicalKey)
ایجاد حساب کاربری DOAJ ۱۳۹۷/۴/۲ خانم عبدالهی ایجاد حساب کاربری DOAJ
یافتن موضوعی برای پژوهش (Hot Topics in Research) ۱۹/۴/۱۳۹۷ خانم کمالی یافتن موضوعی برای پژوهش (Hot Topics in Research)